Eg overgjev

"I di hand gjev eg mi ånd" -- "I di hand er mine tider" .. Salme 31.
Melodi: Eilert Tøsse

 

                                                       1.

                                                       Eg overgjev meg i dei vare hender

                                                       der naglar teikna bilete av meg,

                                                       så du kan vende 

                                                       alt det vonde som eg kjenner, 

                                                       til rettferds sæle frukt

                                                       og duft av deg.

                                                       2.

                                                       Eg kviler trygt i dine gode hender,

                                                       der du kan teikna bilete for meg.

                                                       Der får eg sjå den gode 

                                                       kjærleikseld som brenner,

                                                       og reinsar det som ikkje er av deg.

                                                       3.

                                                       Ja, eg får bu i dine såra hender,

                                                       som teikna natta di til til lys for meg.

                                                       Dei som ein dag tok bort 

                                                       dei hindringar eg kjenner,

                                                       så eg i undring kan

                                                       få kjenne deg.

 

                                                       Kristin Reitan

                                                       Molde 2006/07

 

 

                                                       Frå Bibelen: 

 

                                                      "Han tek ikkje augo sine

                                                       frå dei rettferdige.

 

                                                       Han frelser dei ulukkelege

                                                       ved deira ulukke

 

                                                       og opnar øyra deira

                                                       gjennom trengsler.

 

                                                       Sjå, Gud er stor,

                                                       og vi skjønar han ikkje!"

 

                                                       Frå Job 36.

 

                                                       Job erfarte dette.

                                                       Han fekk større skattar

                                                       etter si liding enn det

                                                       han hadde før.

 

                                                       Etter Guds møte med Job, 

                                                       svara han slik:

                                                 

                                                      "Då svara Job Herren og sa:

                                                       Eg veit at du kan alt,

                                                       og det finst ingen plan

                                                       som du ikkje kan fullføra.

 

                                                       Eg vil spørja,

                                                       og du skal læra meg.

                                                       Frå Job 42.

 

 

                                                              * * * * * *

 

                                                                                                                                                               

                                                       Vi kan koma inn i liding 

                                                       vi óg, slik som Job.

 

                                                       Bibelen er full av trøyst,

                                                       medkjensle og lovnader

                                                       til truande som lid.

             

                                                       Det kan sjå ut som om 

                                                       Gud ikkje høyrer oss,

 

                                                       og at vi ikkje

                                                       får bønesvar.

 

                                                       Men Guds Ord

                                                       seier at:

  

                                                      "Den Herren elskar,

                                                       den tuktar han,

                                                       og han hudflettar

                                                       kvar son som

                                                       han tek seg av."

 

                                                       Og så står

                                                       det vidare:

                                                  

                                                      "All tukt tykkjest nok, 

                                                       når ho står på,

                                                       ikkje å vera til glede,

                                                       men berre til sorg.

              

                                                       Men sidan, 

 

                                                       gjev ho dei som

                                                       har vorte oppøvde

                                                       gjennom dette,

 

                                                       rettferds sæle

                                                       frukt."

 

                                                       Frå Hebr 12.

  

                                                       I lidinga er Job vårt

                                                       føredøme.

 

                                                       Det nye testamente

                                                       hjelper oss til å forstå

                                                       Jobs bok:

 

                                                      "Sjå, vi prisar sæle 

                                                       alle dei som held ut.

 

                                                       De har høyrt

                                                       korleis Job synte seg 

                                                       uthaldande,

 

                                                       og har sett

                                                       den utgangen

                                                       Herren gav.

 

                                                       For Herren er overlag

                                                       full av medkjensle

                                                       og miskunn."

                                                      

                                                       Jakob 5.11.

 

                                                       Her ser vi korleis

                                                       Bibelen sjølv 

                                                       forklarar Jobs bok.

 

                                                        * * * * * * *

 

                                                       Guds tankar for Job

                                                       var annleis enn det

                                                       han kunne tenkje ut.

                                                       

                                                       Hans vanskar

                                                       og grufulle tap

                                                       fekk ein utgang

                                                       som var herlegare

                                                       enn alt det han hadde

                                                       før alle trengslene

                                                       ramma han.

                                                       

                                                       I siste kapittel i

                                                       Jobs bok vitnar 

                                                       han om den frukt

                                                       Gud let vekse fram

                                                       gjennom alt det han

                                                       hadde gjennomlevd.

 

                                                      "Berre det ryktet melde,

                                                       hadde eg høyrt om deg,

                                                       men no har auga mitt

                                                       sett deg."

 

                                                       Job 42.5.

                                                      

                                                       Det som såg ut

                                                       til å vera berre

                                                       til ulukke,

 

                                                       det vart til

                                                       rik signing.

 

                                                       Guds tankar er ikkje

                                                       som våre tankar.

 

                                                       Som himmelen

                                                       er høgare enn jorda,

                                                       så mykje høgare 

                                                       er hans tankar 

                                                       enn våre.

 

 

                                                         * * * * * *

 

 

                                                       Job klaga mykje,

                                                       og tenkte ei stund

                                                       at Gud var urettferdig,

 

                                                       men han heldt ut lidingane

                                                       og gjekk ikkje bort frå Gud,

                                                       sjølv då han syntes at han

                                                       var heilt urimeleg.

 

                                                       Job synte seg uthaldande,

                                                       stod det.

                                                       

                                                       På tross av djup tvil og klage, 

                                                       fekk Gud fullføre sin vilje

                                                       i Jobs liv.

 

                                                       Gud fullførde

                                                       sine tankar for han.

 

                                                      "For han fullfører

                                                       det han har fastsett

                                                       for meg, og av slikt

                                                       er det mykje hjå han."

                                                       Job 23.14.

 

                                                       Dette sa Job 

                                                       midt i lidinga.

 

                                                       Job vart kjend

                                                       med Gud 

 

                                                       og fekk sjå

                                                       han.

 

                                                       Han fekk sjå

                                                       noko av hans

                                                       herlegdom!

                         

                                                       Paulus skreiv

                                                       om det same:

 

                                                      "For vår trengsle ..

 

                                                       for oss verkar ho

                                                       ein ny fullnad 

                                                       av herlegdom."

                                                       

                                                       Ja, det står 

                                                       til og med at

                                                       det verkar:

 

                                                      "Ein ny fylde

                                                       av herlegdom

                                                       i overmål på

                                                       overmål."

 

                                                       2.Kor 4.17.

                            

                                                       Midt i trengsla

                                                       kan det sjå ut som om

                                                       det er det motsatte

                                                       som skjer oss.

 

                                                       Vi forstår ikkje Gud

                                                       og kjem i tvil.

 

                                                       Men Gud vil 

                                                       at vi skal få del 

                                                       i noko som er større

                                                       enn det vi forstår.

 

                                                       Og han kjenner vegen dit.

 

                                                       Han veit korleis vi

                                                       kan få del i dette.

 

                                                       Men vi veit ikkje det.

 

                                                       Vi opplever

                                                       trengsla slik:

 

                                                      "All tukt tykkjest nok,

                                                       når ho står på,

                                                       ikkje å vera til glede,

                                                       men berre til sorg."

 

                                                       Hebr 12. 

                                                       

                                                       Men i verset før,

                                                       står det kva 

                                                       Gud gjer med oss.

 

                                                       Det står at     

                                                

                                                      "vi skal

                                                       få del i hans

                                                       heilagdom."

 

                                                       Slik arbeider Gud

                                                       med sine barn.

                                                    

                                                       Og han gjer det

                                                       fordi han elskar oss.

 

                                                       Nåden får vi gratis

                                                       og ufortent ved hans kross,

                                                       men krossen i våre liv

                                                       gjer oss meir lik han.

 

                                                       Han gjer noko i oss

                                                       slik at vi skal få del i

                                                       hans heilagdom.

 

                                                       Vi får meir av hans

                                                       kjærleik.

 

                                                       Og vi får sjå hans rike!

                                                       Vi får sjå kor god han er!

 

                                                       Gleda blir djupare.

 

                                                       Vi får smake

                                                       og kjenne at 

                                                       Gud er god.

 

                                                                                                         

                                                         * * * * * 

 

                                                       Og: han gjer oss 

                                                       til truande som 

                                                       tåler liding.

 

                                                       Tåler spott og hån

                                                       på grunn av vår tru.

 

                                                       Tåler alle tårane

                                                       på vandringa heim til

                                                       den staden der dei

                                                       skal tørkast bort.

 

                                                       Bibelen seier at

                                                                                                                                                                    

                                                      "Det er for tukta skuld

                                                       de toler lidingar."

 

                                                       Det er altså slik at

                                                       midt i alle lidingane,

                                                       leier Gud oss til den

                                                       verkelege gleda.

 

                                                       Vi får sjå

                                                       og erfare frukta

                                                       som veks fram.

 

                                                       Den gleda som er

                                                       umissande.

 

                                                       Ja, som gjev det 

                                                       som står i Hebr 11.1:

                                                      

                                                      "Men tru er

                                                       full visse om

                                                       det ein vonar."

 

                                                       Ved det Gud gjer

                                                       i oss, fører han

                                                       fram ei visse i oss.

 

                                                       Etter liding

                                                       og tvil får vi ei

                                                       sterkare visse.

                       

                                                       Ei prøva tru.

 

                                                       Og tru 

                                                       som er meir verd enn

                                                       det forgjengelege gull.                

 

                                                       De "jublar av glede,              

                                                       jamvel om de no

                                                       ei lita stund, 

 

                                                       når så skal vera,

                                                       har sorg i mange

                                                       slag prøvingar.

 

                                                       Dette hender for at

                                                       dykkar prøvde tru,

 

                                                       som er mykje kostelegare

                                                       enn det forgjengelege gull 

 

                                                       - som vert lutra i eld - 

 

                                                       skal verta funnen til 

                                                       lov og pris og ære .. "

 

                                                       1.Pet 1.6-7.

 

                                                       Slik er det verk

                                                       han gjer i oss.

 

                                                       Det vi sjølv

                                                       ikkje kan få til,

                                                       det gjer han!

 

                                                       Vi er berre som

                                                       ei grein på eit tre.

 

                                                       Poda inn slik at sevja

                                                       kan flyte ut i greina.

  

                                                       Slik er vi i Jesus.

 

                                                       Og berre slik kan det 

                                                       bli frukt på greina.

                                                    

                                                      "Kvar grein

                                                       som ber frukt,

                                                       reinsar han,

 

                                                       så ho skal bera

                                                       meir frukt."

 

                                                       Joh 15.2.

 

                                                       Det ser ut til

                                                       at Gud bruker det vonde

                                                       som møter oss.

 

                                                       Og det som hender oss,

                                                       det snur han til

                                                       noko godt.

 

                                                       Han let alt tene oss

                                                       til det gode.

 

                                                       Salomo skreiv:

 

                                                      "Flengjer og sår

                                                       reinsar ut det vonde,

                                                       slag reinsar inste hjarta."

 

                                                       Salomo 20.30. 

                                                      

                                                       Slik arbeider Gud.

 

                                                       Og han fullfører

                                                       sitt verk.

 

                                                       Hausten kjem med

                                                       herleg frukt.

                                                      

                                                       Jesus sa:

 

                                                      "Eg er vintreet,

                                                       de er greinene.

 

                                                       Den som vert

                                                       verande i meg,

                                                       og eg i han,

 

                                                       han ber

                                                       mykje frukt.

 

                                                       Forutan meg

                                                       kan de ingen ting

                                                       gjera."

 

 

                                                       * * * * * 

                                                      

                                                       Jesus sa også at

                                                      "de kan be om kva de vil,

                                                       og de skal få det.

 

                                                       Far min vert

                                                       herleggjord

 

                                                       ved dette at de

                                                       ber mykje frukt,

 

                                                       og de skal verta

                                                       mine læresveinar.

  

                                                       Liksom Faderen  

                                                       har elska meg,

                                                       har eg elska dykk.

  

                                                       Ver i min kjærleik.

 

                                                       Eg har tala til dykk

                                                       så mi glede 

                                                       kan vera i dykk,

 

                                                       og gleda dykkar

                                                       kan vera fullkomen."

 

                                                       Joh 15.

 

                                                       Det er den 

                                                       fullkomne gleda

                                                       Gud vil gje oss.

                                                                                                         

                                                       Alt det vi bed om

                                                       som er etter hans vilje,

                                                       det vil han gje.

 

                                                       Alt det som fører inn 

                                                       i hans kjærleik og glede,

                                                       det skal vi få!

 

                                                       Vi får ikkje alt det

                                                       vi ønskjer oss,

 

                                                       men vi får alt det som

                                                       tener oss til det gode.

 

                                                       Det som seinare vert 

                                                       til søt og god frukt.

 

                                                       Andens frukt.

                                                                                                            

                                                       Guds verk i oss

                                                       er til lækjedom.

                                                                                              

                                                       Vi får "helging

                                                       som frukt,

 

                                                       og til slutt,

                                                       eit evig liv."

 

                                                       Rom 6.22.

 

                                                       Det er ikkje ein lett veg,

                                                       dette, men det er 

                                                       ein rik veg, som vi får sjå

                                                       inn i om vi vert verande

                                                       i hans nåde og i hans vilje.

 

                                                       Vi kan alle be om hans

                                                       nåde og tilgjeving for å få

                                                       koma inn i hans vilje,

                                                       om vi vil det.

                                                      

                                                       Denne vegen er 

                                                       det vi får vandre på.

 

                                                       Same kva som da

                                                       møter oss, er vi trygge.

                                                        

                                                       Salomo fekk sjå at:

 

                                                      "Det finst ingen visdom

                                                       og ikkje noko vit

                                                       og ingen planar

                                                       som kan stå seg

                                                       mot Herren."

                                                       

                                                        * * * * * * 

 

                                                       Det underlege er at

                                                       Gud brukar liding

                                                       for å få fram frukt.

 

                                                       Ja, til og med andre

                                                       menneske som kan 

                                                       krenke oss så djupt.

 

                                                       Vi møter det 

                                                       vi mest av alt

                                                       vil unngå.

 

                                                       Det som vi trur 

                                                       er berre til ulukke.

 

                                                       Salmisten erfarte 

                                                       det slik:

 

                                                      "For du prøvde oss, Gud.

                                                       Du reinsa oss, liksom dei

                                                       reinsar sølv.

                  

                                                       Du førde oss inn i eit garn,

                                                       på hoftene våre la du

                                                       ei tung bør.

 

                                                       Du lét menneske fara fram

                                                       over hovudet vårt,

              

                                                       vi laut gå gjennom

                                                       eld og vatn.

 

                                                       Men du førde oss ut

                                                       og gav oss overflod."

 

                                                       Salme 66.10-12.

 

                                                       Det vonde som

                                                       hender oss,

                                                       

                                                       det har Herren i si hand,

                                                       som om det var Gud 

                                                       som gjorde det.                                                       

                                                      

                                                       Josef i GT 

                                                       gjekk gjennom 

                                                       mykje vondt.

                                                       

                                                       Både brørne hans 

                                                       og mange andre 

                                                       synda mot han.

 

                                                       Gud vil ikkje synda

                                                       og det vonde.

                                                        

                                                       Om dei som

                                                       synda mot Josef,

                                                       står det:

 

                                                      "Dei tenkte det

                                                       til det vonde.

 

                                                       Men Gud tenkte det

                                                       til det gode."

 

                                                       Gud forma Josef

                                                       gjennom dette.

 

                                                       Det same gjorde han

                                                       med Job.

                                        

                                                       Guds allmakt snudde

                                                       det vonde om til signing.

                                                                                                              

                                                      "Og Herren velsigna 

                                                       dei siste dagane for Job

                                                       meir enn dei fyrste."   

 

                                                       Gud signa Job,

                                                       og Job vart kjend

                                                       med Gud.

| Svar

Nyeste kommentarer

24.10 | 09:14

Jeg liker salmen «Kvite klede».

15.08 | 04:11

Denne traff meg, Kristin.
Sterk og god tekst, nyydelig melodi.

18.08 | 23:11

Takk! Så kjekt å høre fra deg, fra tiden på Fjellhaug. Vi snakkes i meldinger vi.

24.02 | 23:09

Husker du meg, Kristin? Trondheim/Betania. Fjellhaug studentlinjen 78/79.