Det er Herren

Det er Herren

                                                   1.
                                                   Det er Herren, sjå han lever,
                                                   han stod opp og er hos oss.
                                                   Han dei spotta, han dei bøygde,
                                                   han som einsam lei og døydde,
                                                   no er han den levande imellom oss.
                                                   2.
                                                   Det er Herren, høyr han talar,
                                                   han stod opp og han er her.
                                                   Han vil vere hos den eine
                                                   som i svik vart heilt åleine.
                                                   No er såra i hans frelsarhender her.


                                                   Kristin Reitan
                                                   Molde 1.påskedag 2011
                                 


                                                               * * *


                                                   Vi kan lese korleis
                                                   Jesus bad til sin Far.

                                                   Han var saman med sine
                                                   vener før kross og død,

                                                   og bad slik:

                                                  
                                                  "Dette talar eg 
                                                   i verda
 
                                                   så dei skal ha 

                                                   mi glede 
                                                   i seg 

                                                   heilt og fullt." 

                                                   Joh 17.                                                  "Så dei skal ha

                                                   mi glede
                                                   i seg!"

                                                   Slik bad Jesus.
                                                   

            
                                                         * * *


                                                   Og så sa han
                                                   at dei skulle ikkje
                                                   bli att åleine.

                                                   Han skulle fara opp
                                                   til himmelen.

                                                   Og der ville han  
                                                   be Faderen om 
                                                   å gje dei noko.
                                                  
                                                   Jesus sa: 
                                                                   
                                                  "Og eg vil be 
                                                   Faderen,

                                                   og han 
                                                   skal gje dykk

                                                   ein annan 
                                                   talsmann,

                                                   så han skal vera 
                                                   hjå dykk
                                                   til evig tid,

                                                   Sanningsanden,

                                                   som verda 
                                                   ikkje kan få,

                                                   for ho 
                                                   ser han ikkje

                                                   og kjenner 
                                                   han ikkje.

                                                   De kjenner han,

                                                   for han vert verande
                                                   hjå dykk
          
                                                   og skal vera i dykk.

                                                   Eg skal ikkje lata 
                                                   dykk att farlause,
                                                   
                                                   eg kjem til dykk."

                                           

                                                       * * * *

                                    
                                                  "Eg kjem til dykk."

                                                   Slik tala Jesus om
                                                   den Ande dei skulle få.
                                                   
                                                   Den Heilage Ande.

                                                   Slik skulle han sjølv
                                                   koma til dei.

                                                   Slik kjem Jesus
                                                   til oss.
                                                   
                                                   Han er i oss.

                                                   Og saman med oss.

                                                   

                                                      * * * *                                                   Jesus skulle dø,

                                                   og etter oppstoda
                                                   skulle han bli teken opp 
                                                   til himmelen att.

                                                   Han sa:
                                                   
                                                  "Endå ei lita stund,

                                                   og verda ser meg 
                                                   ikkje lenger.

                                                   Men de ser meg,
                                                   for eg lever,

                                                   og de skal leva.

                                                   På den dagen
                                                   skal de kjenna

                                                   at eg er i Far min,

                                                   og de i meg,

                                                   og eg i dykk."


           
                                                      * * * *


                                                   Så sa han:
                                                   
                                                  "Den som 
                                                   har boda mine
                                                   og held dei, 

                                                   han er den
                                                   som elskar meg.

                                                   Og den som 
                                                   elskar meg

                                                   skal Far min 
                                                   elska.

                                                   Og eg skal
                                                   elska han
                                                   
                                                   og openberra meg
                                                   for han."

                                                   Joh 14.                                                    * * * * * *                                                  "Den som har 
                                                   boda mine
                                                   og held dei,"
                                                   sa han.               
                                             
                                                   Med det meiner
                                                   ikkje Jesus at vi får til 
                                                   å leve slik vi skulle,
                                                   .. etter dei 10 bod.

                                                   Frelsa er ikkje av 
                                                   gjerningar.

                                                   Og vi blir aldri
                                                   fullkomne så lenge
                                                   vi lever her.
                                                   
                                                   Med boda meiner
                                                   han alle orda han
                                                   har tala,

                                                   nådeorda,

                                                   orda om tilgjeving
                                                   fordi Jesus har
                                                   sona synda vår,

                                                   slik at vi kan få
                                                   Den Heilage Ande

                                                   og Jesu
                                                   kjærleik   
                                             
                                                   og kan gle oss 
                                                   over hans ord.
                                                  
                                                   Vi får eit 
                                                   nytt sinn,

                                                   eit sinn som 
                                                   har si glede i
                                                   Guds ord,

                                                   og eit ønske om
                                                   å kunne leve 
                                                   slik han vil.

                                                   Det er det
                                                   ordet betyr.
                                                  
                                                   Vi held orda 
                                                   slik vi held 

                                                   ein dyrebar skatt 
                                                   i hendene våre.

                                                   Vi tek vare på
                                                   det kjæraste
                                                   vi eig,

                                                   det vi er 
                                                   mest redd for
                                                   å miste.

                                                   Og vi vil 
                                                   for all del
                                                   ikkje miste Jesus
                                                   og orda hans.
                                                   
                                                   Gud sjølv vil
                                                   leie oss inn i
                                                   dette livet med 
                                                   han.
                                                   
                                                   Og vi vil erfare
                                                   at hans ord 
                                                   er sanne.

                                                   Og så står det
                                                   at han vil 
                                                   openberre seg
                                                   for oss.

                                                   Jesus blir 
                                                   vår glede!
                                                   
                                                   Dette vil ikkje
                                                   skje utan kamp
                                                   og tvil.
                                              
                                                   Men når tvil 
                                                   og uro kjem,

                                                   vil han sjølv
                                                   ta seg av oss
                                                   
                                                   og leie oss 
                                                   inn att

                                                   i si glede.

                                                   Ikkje verda si glede.

                                                   Ikkje verda sin fred.

                                                   Men Jesu glede
                                                   og fred.

                                                   Dette er ikkje 
                                                   eit krav om
                                                   å vera glad.

                                                   Gleda over han 
                                                   er annleis.

                                                   Den er vår
                                                   også når sorg 
                                                   og andre kjensler
                                                   dominerer oss.

                                                   Kjensla av glede
                                                   kan vera borte.
                                         
                                                   Da skal vi ikkje 
                                                   streve,

                                                   slik mange krev.

                                                   Men vi skal 
                                                   få sjå og erfare
                                                   hans godleik

                                                   på nytt og
                                                   på nytt.
                                                               
                                                   Han tek seg 
                                                   av oss som 
                                                   sine barn.         
                                                   
                                                   Ja, openberrar 
                                                   seg for oss,

                                                   og leier oss
                                                   inn i si i glede!                        
                                                 
                                                   Vi skal få smake
                                                   og vi skal få sjå 
                                                   at Herren

                                                   er god!
Datategning: Kristin Reitan.

| Svar

Nyeste kommentarer

24.10 | 09:14

Jeg liker salmen «Kvite klede».

15.08 | 04:11

Denne traff meg, Kristin.
Sterk og god tekst, nyydelig melodi.

18.08 | 23:11

Takk! Så kjekt å høre fra deg, fra tiden på Fjellhaug. Vi snakkes i meldinger vi.

24.02 | 23:09

Husker du meg, Kristin? Trondheim/Betania. Fjellhaug studentlinjen 78/79.