Den salige freden

Den salige freden
                                                 1.                 
                                                 Den salige freden den har eg i deg
                                                 med pust frå din munn 
                                                 mot mi panne.
                                                 Eg ser deg oppstanden, 
                                                 slik følgjer du meg
                                                 med duft frå det heilage landet.
                                                 2.
                                                 Den salige freden den har eg i deg,
                                                 du kom og bar syndene mine.
                                                 Eg ser deg oppstanden,
                                                 slik følgjer du meg
                                                 og viser meg hendene dine.
                                                 3.
                                                 Den salige freden den har eg i deg,
                                                 i fryd er eg elska og boren.
                                                 Eg ser deg oppstanden,
                                                 slik følgjer du meg,
                                                 mi glede er alt det du gjorde.
                                                 4.
                                                 Den salige freden den har eg i deg,
                                                 eg bur i din kjærlege tanke.
                                                 Eg ser deg oppstanden,
                                                 slik følgjer du meg
                                                 og pustar på meg med din Ande.

                                                 Kristin Reitan
                                                 Molde 2009       
                                                 Jesu bøn til sin Far
                                                 i Johannes 14.16-21,

                                                 da han ba for sine 
                                                 læresveinar 

                                                 og for alle oss
                                                 som kjem til tru
                                                 på han:
         

                                                "Og eg vil 
                                                 be Faderen,

                                                 og han 
                                                 skal gje dykk 

                                                 ein annan 
                                                 talsmann,

                                                 så han 
                                                 skal vera

                                                 hjå dykk
                                                 til evig tid,

                                                 Sanningsanden,
                                                 som verda 
                                                 ikkje kan få,

                                                 for ho
                                                 ser han ikkje
                                                 og kjenner 
                                                 han ikkje.

                                                 De kjenner han,
                                                 for han vert
                                                 verande
                                                 hjå dykk,

                                                 og skal vera 
                                                 i dykk.

                                                 Eg skal ikkje
                                                 lata dykk att 
                                                 farlause,

                                                 eg
                                                 kjem
                                                 til dykk.

                                                 Endå ei lita 
                                                 stund,
                                                 og verda 
                                                 ser meg ikkje
                                                 lenger.

                                                 Men de               
                                                 ser meg,

                                                 for eg lever,
                                                 og de skal leva.

                                                 På den dagen
                                                 skal de kjenna
                                                 at eg er i Far min,
                                                 og de i meg,

                                                 og eg
                                                 i dykk.

                                                 Den som har
                                                 boda mine
                                                 og held dei,

                                                 han er det
                                                 som elskar
                                                 meg.

                                                 Og eg skal 
                                                 elska han
                              
                                                 og openberra
                                                 meg
                                                 for han."

                                                 

                                                 Vi kan ikkje 
                                                 halda boda hans
                                                 i eiga kraft.

                                                 Vi kan heller ikkje 
                                                 halda dei

                                                 ved Guds hjelp.
                                                
                                                 Den Heilage Ande 
                                                 viser oss sin vilje

                                                 for at vi skal forstå
                                                 at vi ikkje er 
                                                 heilage

                                                 og at vi ikkje kan
                                                 halda eit einaste bod.
 
                                                 Vi kan ikkje forbetre oss.

                                                 Den vegen er stengd.

                                                 Vi er skuldige.
                                                 Til døden.

                                                 Gud er heilag
                                                 og det er ikkje vi.

                                                 Han tåler ikkje
                                                 synda vår.

                                                 Difor kom Jesus 
                                                 og bar all vår skuld
                                                 til krossen.

                                                 Han har sona alt
                                                 og vi kan bli
                                                 skuldfrie 

                                                 berre ved
                                                 å sjå og høyra
                                                 det han seier til oss.

                                                 Han har gjort alt
                                                 og vi kan få frelsa
                                                 av berre nåde.

                                                 Heilt
                                                 ufortent.

                                                 Det han gjorde,
                                                 det gjorde han
                                                 for alle

                                                 på grunn av
                                                 sin kjærleik.

                                                 Han elska oss
                                                 like til døden,
                                                 ja, til døden
                                                 på ein kross.

                                                 Han gjorde det
                                                 medan vi enda
                                                 var syndarar.

                                                 Og dei som tek 
                                                 si tilflukt til han,
                                                 
                                                 er frelst.
    
                                                 Jesus har vunne 
                                                 ei evig frelse
                                                 for oss.

                                                 Han gjorde noko
                                                 for oss, 

                                                 og i oss.
                                                
                                                 Da han tok
                                                 bort vår
                                                 syndeskuld,

                                                 vann han også
                                                 over synda si makt
                                                 i våre liv.

                                                 Han kallar oss 
                                                 til samfunn 

                                                 med seg

                                                 og når vi skjønar
                                                 at vi vil ha dette
                                                 samfunnet,

                                                 da er det Gud sjølv 
                                                 som handlar med oss.

                                                 Det er han som
                                                 lokkar oss til seg.
                                                  
                                                 Gud legg ein
                                                 lengt inn i oss.

                                                 Han talar med oss.
                                                
                                                 Ingen kan koma til meg
                                                 utan at Faderen dreg han,
                                                 sa Jesus.

                                                 Han kallar på oss 
                                                 ved sin Heilage Ande
                                                 når vi høyrer eller
                                                 les hans ord.
                                                 
                                                 Slik er hans kjærleik.

                                                 Han lokkar oss inn i
                                                 sin kjærleik.

                                                 Når han høyrer vårt ja
                                                 til hans frelse,
                                                 er vi tilgjevne.
 
                                                 Gud gjer noko da.
                                                 Han frelser oss.
                                                
                                                 Han viser oss vår synd.
                                                
                                                 Vi ser kvar dag
                                                 at vi kjem til kort.
                                                 
                                                 Og merkar noko i oss
                                                 som ikkje er godt.

                                                 Det er Guds Ande 
                                                 som viser oss dette.

                                                 Han gjer det
                                                 for å vise oss

                                                 Jesus

                                                 som har sona for
                                                 alt dette som
                                                 no er ei plage 
                                                 for oss.

                                                 Vi ser at vi
                                                 ikkje er heilage.

                                                 Og så viser han oss
                                                 til han, til Jesus
                                                 som sona synda.

                                                 Slik er det å leva
                                                 saman med Jesus
                                                 i hans nåde.
                                                
                                                 I denne nåden
                                                 får vi ein ny trong,

                                                 eit nytt sinn som
                                                 vil leva for han.

                                                 Og i denne nåden 
                                                 vil Jesus leia oss
                                                 inn i sine gjerningar 
                                                 her på jorda.

                                                 Det er  
                                                 han som gjer  
                                                 alt dette.
                                                
                                                 Jesus blir
                                                 vår glede

                                                 og vår takk!      

                                                 Han som seier:
                                                 
                                                "Eg stryk bort 
                                                 brota dine
                                                 som ei skodde

                                                 og syndene dine
                                                 som ei sky.
               
                                                 Vend om til meg,

                                                 for eg 

                                                 løyser
                                                 deg ut!
 
                                                 Rop av jubel,
                                                 de himlar!

                                                 For Herren gjer
                                                 sitt verk.

                                                 Rop med fryd,
                                                 de jordedjup!

                                                 Bryt ut i jubel,
                                                 de fjell,
                                                 du skog
                                                 og alle dine tre!

                                                 For Herren 
                                                 løyser ut ... 

                                                 Så seier Herren,
                                                 som løyser deg ut,

                                                 han som laga deg
                                                 frå mors liv:

                                                 Eg er Herren,
                                                 som gjer
                                                 alle ting.

                                                 Eg gjer teikna
                                                 åt pratmakarane
                                                 til inkje

                                                 og spåmennene
                                                 til dårar,

                                                 eg driv dei vise
                                                 attende

                                                 og gjer 

                                                 visdomen
                                                 deira

                                                 til dårskap.

                                                 Eg stadfester orda
                                                 åt tenaren min

                                                 og gjennomfører råda                                   
                                                 åt sendeboda mine.
                                                 
                                                 Jesaja 44.22 ff

 
                                                 Så seier Herren,
                                                 Israels Heilage,
 
                                                 han som
                                                 skapte det:

                                                 Spør meg

                                                 om det
                                                 som kjem!

                                                 Lat meg syta  
                                                 for borna mine

                                                 og for verket
                                                 av hendene mine.
                                                    
                                                 Jesaja 45.11.                                      


                                                 HALLELUJA!

| Svar

Nyeste kommentarer

24.10 | 09:14

Jeg liker salmen «Kvite klede».

15.08 | 04:11

Denne traff meg, Kristin.
Sterk og god tekst, nyydelig melodi.

18.08 | 23:11

Takk! Så kjekt å høre fra deg, fra tiden på Fjellhaug. Vi snakkes i meldinger vi.

24.02 | 23:09

Husker du meg, Kristin? Trondheim/Betania. Fjellhaug studentlinjen 78/79.