Sjå, Gud har opna sin himmel

Sjå, Gud har opna sin himmel

                                                
              

                                                 1.
                                                 Sjå, Gud har opna sin himmel
                                                 og englar stig opp og stig ned.
                                                 No lever eg midt i det riket
                                                 som Jesus har kome med.
                                                 Skya har løynd min frelsar,
                                                 men hjarta mitt kviskrar hans namn.
                                                 Og englar kjem til meg som vindar
                                                 i tenande glede frå han.
                                   
                                                 2.
                                                 Ein stige når til Guds æve,
                                                 sjå, krossen som frelsaren fekk.
                                                 Ein sigrande himmel, sjå, vegen
                                                 der lysande englar gjekk.
                                                 Jakob fekk draum og løfte
                                                 med bod om den frelse som kom.
                                                 Det løynde i det som var lova
                                                 er frelse og fred ved Guds Son.

                                                 3.
                                                 Ja gåva, det er Guds himmel,
                                                 usynleg, men levande nær.
                                                 Så nær meg som orda i munnen,
                                                 hans liv og hans pust er her.
                                                 Englane er i jubel
                                                 når lovsongen tonar mot han
                                                 som kom for å dele si glede,
                                                 og gje oss den himmel han vann.


                                                 Kristin Reitan
                                                 Molde 2010/11                                                 SJÅ:


                                                 Frå det gamle testamente:

                                                "Og han kom til ein stad
                                                 der han slo seg til for natta,
                                                 for sola var gladd.

                                                 Han tok ein av steinane 
                                                 der på staden,

                                                 la han attom hovudet,
                                                 og så la han seg til
                                                 å sova der.

                                                 Då hadde Jakob ein draum.

                                                 Sjå, 

                                                 ein stige
                                                 var reist på jorda,
                                                 og toppen nådde
                                                 til himmelen.

                                                 Og sjå, 

                                                 Guds englar 
                                                 steig opp og steig ned
                                                 i stigen."

                                                 1.Mosebok 28.
                                                 

                                                 Frå det nye
                                                 testemente:


                                                 DE SKAL SJÅ:
                                               

                                                 Og Jesus sa til han: 

                                                "Sanneleg, sanneleg, 
                                                 eg seier dykk: 

                                                 De skal sjå 
                                                 himmelen opna 

                                                 og Guds englar stige opp
                                                 og stige ned over
                                                 Menneskesonen."

                                                 Joh 1.


                                                 Slik sa Jesus det
                                                 før sin død og si
                                                 oppstode.


                                                 ______
                                                
                                                
                                                 
                                                 Apostelgjerningane
                                                 fortel kva som hende
                                                 
                                                 etter at Jesus  
                                                 vart teken opp 
                                                 til himmelen.
                                                                         

                                                 Det står om                          
                                                 Stefanus, at han 
                                                 
                                                 fekk sjå                          
                                                 himmelen opna.

                                                 Apostelgj. 6.8 ff:
                                                 

                                                "Stefanus var full av 
                                                 nåde og kraft, 

                                                 og han gjorde
                                                 under og store teikn 
                                                 blant folket."
                            
                                                 .....
 

                                                 Dei førte 
                                                "fram falske vitne 

                                                 som sa: 
 
                                                 Denne mannen
                                                 held ikkje opp med å tala 
                                                 spottande ord 
                                
                                                 mot denne
                                                 heilage staden 
                                                 og mot lova."

                                                 ..... 

 
                                                "Stefanus svara: 

                                                (Eg tek berre med 
                                                 slutten av svaret.)
                                      
                                                "Kven av profetane 
                                                 var det fedrane dykkar 
                                                 ikkje forfølgde?

                                                 Dei drap dei 
                                                 som på førehand forkynte 
                                                 at Den Rettferdige
                                                 skulle koma. 
 
                                                 Og han har de no svike 
                                                 og slege i hel,

                                                 de som tok imot lova                                                                                                    av englar, men ikkje 
                                                 har halde henne!

                                                 Men då dei høyrde dette, 
                                                 stakk det dei i hjarta, 
 
                                                 og dei skar tenner 
                                                 mot han.
                                      
                                                 Men han var fylt av 
                                                 Den Heilage Ande 

                                                 og vende auga
                                                 opp mot himmelen, 

                                                 og såg 
                                                 Guds herlegdom 
                                                
                                                 og Jesus
                                       
                                                 stå ved 
                                                 Guds høgre hand.

                                                 Og han sa:
       
                                                 Sjå, eg ser 
                                                 himmelen opna

                                                 og Menneskesonen
                                                 stå ved Guds høgre
                                                 hand!

                                                 Då skreik dei høgt
                                                 og heldt seg for øyro,

                                                 og storma inn på han
                                                 alle som ein.

                                                 Dei dreiv han 
                                                 ut or byen
                                                 og steina han.

                                                 Vitna la kleda sine
                                                 ved føtene til
                                                 ein ung mann

                                                 som heitte Saulus.

                                                (Saulus = Paulus 
                                                 på gresk.)
                         
                                                 Og dei steina Stefanus
                                                 medan han bad og sa:

                                                 Herre Jesus!
                                                 Tak imot mi ånd!
 
                                                 Så fall han på kne
                                                 og ropa med høg røyst:

                                                 Herre, tilrekna dei ikkje
                                                 denne synda!

                                                 Og då han hadde sagt dette,
                                                 sovna han inn."
        
                                                 Frå Ap.gj 6 og 7.
                             


                                                 Stefanus fekk sjå
                                                 himmelen opna

                                                 og han såg Jesus.
                                                
                                                 Han stod ved Guds
                                                 høgre hand.

                                                 I Bibelen er
                                                 høgre hand 
                                                 bilete på kraft.

                                                 Guds kraft.

                                                 Stefanus fekk sjå 
                                                 at Gud sjølv var 
                                                 med han.
                                                 
                                                 _________


                                                 Jesu kross har
                                                 opna døra inn
                                                 til himmelen.

                                                 Til Guds kraft.

                                                 Til å få den Ande
                                                 som viser retninga.

                                                 Han lét Stefanus sine
                                                 augo sjå den rette
                                                 vegen.

                                                 Guds Ande leia
                                                 han til det.
                                                
                                                 Slik står det:

                                                "Men han var fyld
                                                 av Den Heilage Ande
                         
                                                 og vende augo
                                                 mot himmelen."

                                                 Og da fekk han 
                                                 sjå inn i himmelen.              
                                    
                                                "Han såg
                                                 Guds herlegdom

                                                 og Jesus."

                                                 Ap.gj 7.
                                    
             
                                                 ___________                                                 Anden la også
                                                 ei bøn inn i 
                                                 Stefanus.

                                                 Ikkje for
                                                 seg sjølv ..

                                                 Ikkje for
                                                 sitt eiga liv.

                                                 Andens kjærleik,
                                                 som er Jesu eigen
                                                 kjærleik, ga han
                                                 denne bøna:

                                                "Så fall han på kne
                                                 og ropa med
                                                 høg røyst:

                                                 Herre,

                                                 tilreikna dei ikkje
                                                 denne synda!"

                                                 Fiendane hans
                                                 vart omgjevne
                                                 av kjærleik.
                                                 
                                                 Han ba for
                                                 sine fiendar

                                                 i von om at også 
                                                 dei kunne få 
                                                 ein open himmel
                                                 over sine liv.

                                                 Ein av desse
                                                 fiendane
                                                 som Stefanus ba for,
                                                 var Paulus.

                                                 Her med det
                                                 hebraiske namnet 
                                                 Saulus.
                           

                                                 Det står:

                                                "Og Saulus 
                                                 samtykte

                                                 i mordet 
                                                 på han."

                                                 Kap 8.

                                                 
                                                 Men det var også
                                                 nokre fleire
                                                 gudfryktige der,
                                                 slike som Stefanus.
                                                 
                                                 Dei "heldt ei stor 
                                                 dødsklage over han."

                                                 Dei sørgde. 

                                                 Dei kjende sorg
                                                 over tapet,

                                                 enda dei såg
                                                 Guds under.
                                                 
                                                 Men om Saulus
                                                 står det:

                                                 Han "herja
                                                 kyrkjelyden.

                                                 Han trengde seg inn  
                                                 i hus etter hus

                                                 og drog ut både
                                                 menn og kvinner
                                                 og fekk dei kasta
                                                 i fengsel."
                                          
                                                 Dei truande
                                                 derimot,

                                                "drog omkring
                                                 og forkynte 
                                                 evangelie-ordet."

                                                 dei "forkynte 
                                                 Kristus for dei."
                                                 
                                                 Og kva skjedde da?
                                                 
                                                 Filip, ein av dei
                                                 som forkynte,
                                                 kom til Samaria.

                                                 Og da står det:

                                                "Dei gav alle akt
                                                 på det som Filip sa,

                                                 då dei høyrde
                                                 og såg dei teikna
                                                 han gjorde.

                                                 For det var
                                                 mange som hadde
                                                 ureine ånder,
  
                                                 og dei fór 
                                                 ut or dei

                                                 med høge skrik.

                                                 Og mange vanføre
                                                 og lamme vart lækte.

                                                 Og det vart stor
                                                 glede der i byen."


                                                 Mange hadde 
                                                 ureine ånder,

                                                 men no fekk dei Den
                                                 Heilage Ande.

                                                 Himmelen var 
                                                 opna for dei.

                                                 Til frelse og
                                                 nytt liv.

                                                 Og det vart 
                                                 stor glede.


                                                 Men Saulus,
                                                 
                                                "fnyste endå av
                                                 trugsmål og mord

                                                 mot Herrens
                                                 læresveinar."

                                                 Denne fienden
                                                 Saulus,

                                                 var altså ein av dei
                                                 Stefanus ba for
                                                 før han døydde.
                                                 Og seinare fekk 
                                                 også Saulus høyra
                                                 Jesu røyst.
                                                
                                                 Han var i Guds 
                                                 kjærlege tanke.
                                                 Gud hadde si plan
                                                 og ville frelse han.

                                                 Bibelen 
                                                 fortel:
            
                                                "Som han no
                                                 var undervegs
                                                 og nærma seg
                                                 Damaskus,

                                                 stråla det 
                                                 brått eit ljos
                                                 frå himmelen
                                                 ikring han.

                                                 Han fall til jorda,
                                                 og han høyrde 
                                                 ei røyst som
                                                 sa til han:

                                                 Saul, Saul,
                                                 kvifor forfylgjer
                                                 du meg?

                                                 Han sa:

                                                 Kven er du,
                                                 Herre?

                                                 Og han svara:

                                                 Eg er Jesus,
    
                                                 han som du
                                                 forfylgjer."

                                                 Men reis deg opp 
                                                 og gå inn i byen,

                                                 så skal det bli sagt deg
                                                 kva du skal gjera!"


                                                 Gud opna 
                                                 himmelen 
                                                 og let det
                                                 stråle eit ljos
                                                 kring Saulus.

                                                 Jesus tala
                                                 med han.

                                                 Og så tala 
                                                 dei to saman.
                                                

                                                 ________                                                 Guds himmel
                                                 er opna.

                                                 Vi kan tala
                                                 saman,

                                                 Jesus og vi.

                                                 Han med oss,
                                                 og vi med han. 
                                                           

                                                 _____________


                                                 Jakob, Stefanus
                                                 og Saulus fekk alle sjå

                                                 ei opna døra 
                                                 inn til himmelen.

                                                 Jakob fekk sjå det
                                                 i ein draum,
                                                 lenge før Jesus kom.

                                                 Jesus kom ikkje
                                                 med noko nytt.

                                                 han var 
                                                 oppfyllinga

                                                 av det gamle
                                                 testamente.
                                                     
                                           
                                                 ______________
                                                
                                                
                                                
                                                 Jesu kross 
                                                 har opna
                                                 Guds himmel.

                                                 Vi kan kjenne Gud. 
                                               
                                                 Vegen er opna
                                                 til samfunn med han. 
                                               
                                              
                                                 _____________                                                 Stigen som Jakob
                                                 fekk sjå, var
                                                 Jesu kross.
                                                
                                             
                                                 Alt det vi treng

                                                 får vi der. 
                                               

                                                 ______________                
                             


                                                "Då Jakob vakna
                                                 av søvnen sin, 
                                                 sa han: 

                                                 Sanneleg, Herren
                                                 er på denne staden,
                                                 og eg visste det ikkje.

                                                 Han vart gripen av otte,
                                                 og sa: 

                                                 Kor skræmande
                                                 er ikkje denne staden!
       
                                                 Her er sanneleg 
                                                 Guds hus,

                                                 her er porten til 
                                                 himmelen."                         

Turid Nordal 01.03.2012 15:47

Fantastisk sannhet! Takk for at du deler ut disse vakre perlene som du har fått.

| Svar

Nyeste kommentarer

24.10 | 09:14

Jeg liker salmen «Kvite klede».

15.08 | 04:11

Denne traff meg, Kristin.
Sterk og god tekst, nyydelig melodi.

18.08 | 23:11

Takk! Så kjekt å høre fra deg, fra tiden på Fjellhaug. Vi snakkes i meldinger vi.

24.02 | 23:09

Husker du meg, Kristin? Trondheim/Betania. Fjellhaug studentlinjen 78/79.