.. dette som englene trakter etter 
å skue inn i.

1.Pet.1 


Når vi ser din tornekrone

1

Når vi ser din tornekrone,
lukker du oss inn i det
som var gjemt fra evigheter
til ditt folk 
og til vår fred.
Dine engler lengtet etter å få se
inn i frelsens plan
og herlighet.

2

På et kors ble himlens trone
plantet midt i verdens nød.
Alt er seier, 
alt er godhet,
for du sonet ved din død.
Det som engler 
lengtet etter å forstå,
er vår ære og vår glede nå.

3

Når vår vei
er kors og trengsel,
er vi i den gode strid.
Alt vi mister blir til rikdom
for da renser du og gir.
Dine engler skuer inn i det vi får,
og den herlighet 
som da blir vår.


Tekst
Kristin Reitan

Musikk
Eilert TøsseDet
mektigste
som har skjedd
på denne jorden
og som kan forvandle,
er Jesu liv, død
og oppstandelse,
og at han sendte
Den Hellige Ånd
på pinsedag.

Jesus
var den ventede
Messias.

Hele det gamle 
testamente handlet om
han som skulle komme.

Jesus ble forkynt
før han kom. 

De troende i den
gamle pakt (Rom 4.1 ff)
fikk en forventning
og lengtet etter å få se
mer av hva dette
betydde.

Etter at Jesus
hadde fullført alt
og løftene hadde blitt
oppfylt,

skrev Peter:


"Om denne frelsen
var det profetene grundet på
og gransket,

de som profeterte om
den nåde som dere
skulle få,

idet de gransket 
hva for en tid 
eller hva slags tid
Kristi Ånd, 
som var i dem,

viste fram til 
når han på forhånd 
vitnet 

om
Kristi lidelser
og herligheten
deretter.

Det ble åpenbart
for dem at de ikke tjente
seg selv, 

men dere med dette 
som nå er blitt kunngjort 
for dere 

ved dem som
forkynte dere evangeliet
ved Den Hellige Ånd,

han som ble sendt
fra himmelen.

Dette ønsker engler
å se inn i.

Derfor,
spenn beltet om livet,
åndelig talt!

Vær edrue, og sett
deres håp fullt og fast
til den nåden 
dere får når Jesus Kristus
blir åpenbart!

Som lydige barn
skal dere ikke leve
etter de lystene
som dere tidligere 
levde etter,
i deres uvitenhet.

Men vær,
etter Den Hellige
som kalte dere,

også dere hellige
i all deres ferd.

For det er skrevet:

Dere skal være hellige,
for jeg er hellig.

Når dere påkaller som Far
ham som dømmer
uten å gjøre forskjell,
enhver etter hans 
gjerninger,

da ferdes i frykt
i deres utlendighets tid.

For dere vet
at det ikke var 
med forgjengelige ting,
med sølv eller gull,
dere ble kjøpt fri
fra den dårlige ferd
som var arvet
fra fedrene,

men med 
Kristi dyre blod,

som blodet av 
et feilfritt lam.

Han var forut kjent,
før verdens grunnvoll
ble lagt,

og for deres skyld
er han blitt
åpenbart

ved tidenes 
ende.

Ved ham er dere
kommet til tro
på Gud, 

som reiste ham opp
fra de døde

og ga ham
herlighet.

Derfor er deres tro
også håp til Gud.

1.Peter 1.Det er herlig å lese om
den frelse som Gud som far
og Jesus, Guds sønn
forberedte Israel på lenge før
den ble fullført ved Jesu
sonende død på
 et kors.

De visste at Messias 
 skulle komme,
men det var skjult for dem
hvordan frelsen skulle skje.

Det stod om den i det gamle
testamente, men de
forstod det ikke fullt ut.

De lengtet etter å se inn i det.

Gud hadde sagt det,
men ordene var som 
et hemmelig 
innhold som enda ikke
var åpenbart fullt ut.

De forstod nok 
 til at de kunne bli frelst,
de visste at de ikke kunne frelse seg selv,
men få tilgitt sine synder ved
en stedfortreder,

Ofringene i tempelet
var bilder på Jesus

og hvordan de kunne få
tilgivelse for alle sine synder,

ble vist dem helt klart.

De var frelst ved Jesus,

men de hadde ikke sett inn i
hva som ville skje med
stedfortrederen.

Heller ikke englene 
visste det.

Men englene er i Guds himmel.

De ser Guds herlighet,
og de lengtet etter å få se
frelsesverket fullført.

Nå er det fullført!

Jesu ord på korset
ble ropt ut:

Det er fullbragt.Heller ikke disiplene forstod
hva Jesus mente da han sa at han
skulle lide og dø.

Det ble først åpenbart for dem
etter at Jesus var stått opp igjen
fra de døde.

Evangeliet ble åpenbart 
da Gud sendte sin Ånd 
på pinsedag.

Det er bare Guds Ånd
som kan åpenbare
hva Guds Ord betyr.

Dette kan vi ikke forstå
av oss selv.

Da disiplene fikk se inn i 
dette budskapet,
var det ikke noe som kunne
stoppe dem.

De fikk en glede
og en frimodighet
som ingen kunne stoppe.

De ble ikke populære, 
de møtte mye motstand, 
men nå hadde de sett
Guds nåde

og Guds kraft.

Nå visste de at alt
var gjort ferdig
og nå skulle evangeliet
forkynnes i hele verden.* * * * * * * Men det er 
 bare noen få som vil ha 
 denne frelsen.

I Israel ble de fleste
fiender av Jesu kors.

Bibelen sier at de hadde stor iver
etter å vinne Guds rettferdighet,
men de ville ikke ha den frelse
som Gud kom med.

Det var noen få som ventet
på Messias og som forstod
at det var han som skulle frelse
sitt folk fra deres synder.

Det var en Simeon og ei Anna
i tempelet som fikk åpenbart
hvem frelseren var.

De fikk åpenbaringen
 da han var
en nyfødt baby.

Men de fleste var
utenfor samfunnet med Gud
og var Guds fiender.
 * * * * * *
Mange av de som
i stor iver mente å ha den
rette gudsfrykt,
var altså langt ifra 
Guds rike.

De trodde på sin egen
gode vilje, sin egen vei
til å vinne rettferdighet

 og satte alt inn på
å leve rett etter loven.

De trodde at det de ikke kunne
få til fullt og helt, 
 det ville Gud gi dem kraft til.

Og de trodde nok også at
de kunne få tilgivelse
for det som de 
ikke var helt fullkomne i.

Men hovedsaken var
at de ikke syntes at de
trengte en Frelser.

Derfor ble han
som kom som frelser,
deres fiende.

De kalte seg
fariseere.

De skriftlærde
var deres lærere.


Paulus var en
slik fariseer.

Han var jøde
og svært ivrig etter
å leve etter alle budene.

Han forfulgte Jesus
og de som trodde
på ham.


Og forklarte det selv
i et forhør:


Jeg for min del
mente at det var
min plikt å kjempe mot
Jesu, nasareerens navn.

Det gjorde jeg da også
i Jerusalem.

Jeg fikk fullmakt
fra yppertsteprestene
og kastet mange av de hellige
i fengsel,

og når de ble dødsdømt,
ga jeg min stemme for det.

Omkring i alle synagogene

tvang jeg dem 
ofte ved pinsler

til å spotte.

Og jeg raste slik imot dem
at jeg forfulgte dem 
like til byer i utlandet.

Under dette
dro jeg også til Damaskus
med fullmakt og oppdrag fra
yppersteprestene.

Men midt på dagen
så jeg på veien, konge,
et lys fra himmelen,
klarere enn solen,
stråle om meg

og om dem 
som reiste sammen 
med meg.

Vi falt alle til jorden,
og jeg hørte en røst si til meg
på hebraisk:

Saul, Saul,
hvorfor forfølger du meg?


Det blir hardt for deg
å stampe mot brodden.


Jeg sa da:

Hvem er du, Herre?

Og Herren sa:

Jeg er Jesus,
han som du forfølger.

Men reis deg opp 
og stå på dine føtter!

For derfor viste jeg meg
for deg:

for å utvelge deg
til tjener og vitne,
både om det du har sett
og om det jeg vil vise deg.

Jeg frir deg ut fra
ditt folk og fra hedningene,
som jeg sender deg til,

for at du skal åpne deres øyne,
så de kan vende seg 
fra mørke til lys

og fra Satans makt
til Gud,

for at de kan få
syndenes forlatelse

og arvedel blant dem 
som er helliget 
ved troen på meg.

Derfor, kong Agrippa,
ble jeg ikke ulydig
mot det himmelske 
synet.


Men både for
dem i Damaskus først
og i Jerusalem
og i hele Judeas land
og for hedningene

forkynte jeg
at de skulle fatte
et annet sinn

og omvende seg til Gud
og gjøre gjerninger
som er omvendelsen
verdige.

På grunn av disse tingene
grep noen jøder meg i templet
og prøvde å slå meg i hjel.

Så har jeg da
fått hjelp av Gud
og står til denne dag
og vitner både for
liten og stor,

og jeg sier 
ikke noe annet enn det 
profetene og Moses har sagt 
skulle skje,

at Messias skulle lide,
og at han som den første
av de dødes oppstandelse
skulle forkynne 

lys for folket
og for hedningene.


Apostlenes gjerninger 26.


Og slik skrev den samme mann
Paulus, som var hans navn på gresk,
til de kristne i Efesus:


Han reiste oss opp
sammen med ham
og satte oss med ham
i himmelen,
i Kristus Jesus,

for at han
i de kommende tider
kunne vise sin nådes
overveldende rikdom

i godhet mot oss
i Kristus Jesus.

For av nåde 
(som betyr gratis)
er dere frelst, ved tro.

Og dette er ikke
av dere selv,

det er Guds
gave.


Efeseren 2.| Svar

Nyeste kommentarer

24.10 | 09:14

Jeg liker salmen «Kvite klede».

15.08 | 04:11

Denne traff meg, Kristin.
Sterk og god tekst, nyydelig melodi.

18.08 | 23:11

Takk! Så kjekt å høre fra deg, fra tiden på Fjellhaug. Vi snakkes i meldinger vi.

24.02 | 23:09

Husker du meg, Kristin? Trondheim/Betania. Fjellhaug studentlinjen 78/79.