Ei levande von

Musikk: Eilert Tøsse

 

                                                            Ei levande von

 

                                                            1.                                                    

                                                            Ei levande von,

                                                            eit liv i Guds Son.

                                                            Ei bevande tru,

                                                            ei gåve frå Gud.

                                                            Sjå inn i Guds verd,

                                                            sjå, alt det han gjer

                                                            og alt det vi har,

                                                            det har vi i Gud.

                                                            2.

                                                            Ein levande Son,

                                                            ei skjelvande von.

                                                            Ei frelsande tru

                                                            er gjeve frå Gud.

                                                            Sjå opp, sjå hans kross,

                                                            han døydde for oss.

                                                            Ja, slik er Guds veg.

                                                            Han tenkjer på meg.

                                                            3.

                                                            Ei levande tru

                                                            er vegen til Gud.

                                                            Ei gåve han gjev

                                                            til meg i mitt strev.

                                                            Han sona for alt

                                                            og seier: betalt.

                                                            Sjå, no er eg fri,

                                                            han gjev meg sitt liv.

 

                                                            Kristin Reitan

                                                            Molde 2018

 

 

 

                                                            KAN VI VELGE Å TRO?

 

                                                            Det kan se slik ut

                                                            når vi leser Bibelen,

 

                                                            det står nemlig slik

                                                            i 5.Mos 30.19:

 

                                                           "Velg da livet, så skal du leve."

 

                                                            Gud ber oss om å velge, 

                                                            derfor er vi i stand til det,

                                                            sier noen.

 

                                                            Hvis ikke, hadde ikke Gud 

                                                            bedt oss om å gjøre det,

                                                            sier de.

  

                                                            Når vi velger å ta imot frelsen,

                                                            opplever vi det som vårt valg.

 

                                                            Men det fine er at

                                                            det har skjedd noe fra Guds side,

                                                            før vi velger ham!

 

                                                            Det er nemlig han 

                                                            som gjør oss i stand til

                                                            å velge!

 

                                                            Vi har en fri vilje,

                                                            blir det sagt.

 

                                                            På en måte er jo det rett.

                                                            Gud tvinger ingen til å

                                                            tro på ham.

 

                                                            Hvis vi ikke vil 

                                                            følge ham,

                                                            er det vårt eget valg

                                                            og vår egen skyld.

                                                            Og da går vi fortapt.

                                                               

                                                            Men vi som er frelst,

                                                            vi kan ikke rose oss selv

                                                            for at vi er det.

 

                                                            Vi kan ikke rose oss

                                                            og si at vi fikk det til

                                                            eller at vi er bedre 

                                                            enn andre.

 

                                                            Eller? Hva sier Guds Ord?

 

                                                            Har vi en fri vilje 

                                                            slik at vi kan velge Jesus

                                                            og hans frelse?

 

                                                            Rom 9.15 svarer:

 

                                                           "Det beror altså ikke

                                                            på den som vil

 

                                                            eller på den

                                                            som løper,

 

                                                            men på Gud som gir

                                                            sin miskunnhet."

                                                           

                                                            Hvordan gir så Gud 

                                                            sin miskunnhet?

 

                                                            Hvordan kan vi få

                                                            en levende tro?

 

                                                            Eller slik Bibelen

                                                            stiller spørsmålet:

  

                                                           "Hvordan kan de påkalle 

                                                            en som de ikke har kommet

                                                            til tro på?"

 

                                                            Rom 10.14.

 

                                                            Svaret kommer

                                                            like etterpå:

 

                                                           "Så kommer da troen

                                                            av forkynnelsen en hører."

 

                                                            Det står på samme måte

                                                            både i det gamle og i det

                                                            nye testamentet.

 

                                                            Paulus siterte det som

                                                            profeten Jesaja skrev,

                                                            lenge før Jesus kom:

 

                                                           "Jeg ble funnet av dem

                                                            som ikke søkte meg,

 

                                                            jeg trådte synlig fram

   

                                                            for dem som ikke spurte

                                                            etter meg."

 

                                                            Rom 10.20 og Jesaja 65.1.

 

                                                            Er vi virkelig ikke i stand til

                                                            å velge å tro på Gud?

 

                                                            Og i så fall,

                                                            hvorfor er det slik?

 

                                                            Etter syndefallet

                                                            er vi alle døde

                                                            i våre synder.

 

                                                            En død person

                                                            kan ikke gjøre noe.

  

                                                            Det kan heller ikke

                                                            en som er åndelig død.

 

                                                            Bibelen forklarer at:

  

                                                           "Synden kom inn i verden

                                                            ved ett menneske,

  

                                                            og døden

                                                            på grunn av synden,

  

                                                            og slik trengte døden gjennom

                                                            til alle mennesker, 

  

                                                            fordi de syndet alle -. "

   

                                                            Det var døden som hersket.

    

                                                            De var alle "døde

                                                            på grunn av den enes fall."

  

                                                            Alt dette står i Rom 5

                                                            vers 12, 14 og 15.

  

                                                            En som er død

                                                            i sine synder,

  

                                                            er helt uten evne

                                                            til å tro på

  

                                                            eller til å søke Gud.

     

                                                            Og i Joh 6.63 sa Jesus at:

  

                                                           "Ingen kan komme til meg

                                                            uten at Faderen som har sendt meg,

                                                            drar ham."

   

                                                            Han sa også at:

    

                                                           "Ingen kan komme til meg

                                                            uten at det er gitt ham

                                                            av Faderen."

    

                                                            Men Gud vil at alle skal bli frelst.

  

                                                            Han kommer til oss

                                                            i sitt Ord.

  

                                                            Og han skaper nytt liv.

     

                                                            Rom 6.63 sier det slik:

  

                                                           "Det er Ånden som gjør levende,

                                                            kjødet gagner ikke noe.

    

                                                            De ordene jeg har talt til dere,

                                                            er ånd og er liv."

   

                                                            Vi er frelst av nåde,

                                                            ene og alene fordi

                                                            Gud gir oss sin frelse  

                                                            ved Jesu soning 

                                                            for våre synder.

  

                                                            Og når vi hører 

                                                            om denne forsoningen,

                                                            skjer det noe i oss.

  

                                                            Det skjer noe fordi

                                                            Gud er i disse ordene.

                                                            Ånden bruker Guds Ord

                                                            for å gjøre oss levende."

 

                                                            Slik er Guds kraft.

                                                            Slik er Guds frelse.

     

                                                            Den Hellige Ånd gjør noe.

                                                            Han overbeviser oss:

    

                                                            Jesus kalte Den Hellige Ånd

                                                            for talsmannen.

  

                                                            Han sa at han ville 

                                                            sende han til oss.

 

                                                            Og at:

     

                                                           "når han kommer,

                                                            skal han overbevise verden

                                                            om synd og om rettferdighet

                                                            og om dom.

  

                                                            Om synd, fordi 

                                                            de ikke tror på meg."

  

                                                            Joh 16.8-9.

  

                                                            Han overbeviser oss om synd,

                                                            for at vi skal forstå at vi er

                                                            fortapt og står under Guds dom.

  

                                                            Gud er hellig.

                                                            Og for å kunne være

                                                            i samfunn med ham,

         

                                                            må også vi være fullkomne

                                                            og hellige som ham,

    

                                                            helt uten en syndig tanke

                                                            og uten en eneste lyst til

                                                            å bryte Guds bud.

   

                                                            Om rettferdighet:

   

                                                            Den Hellige Ånd overbeviser oss

                                                            på denne måten om at vi er fortapte

                                                            i oss selv,

    

                                                            og at frelsen er helt umulig for oss.

    

                                                            Men da, når vi ser dette,

                                                            viser han oss noe mer.

     

                                                            Han viser oss at

                                                            det vi ikke kan få til,

                                                            det kan vi få.

   

                                                            Jesus ble sendt til jorden

                                                            for å sone alle våre synder.

    

                                                            Nå kan vi bli rettferdige

                                                            ved det som Jesus 

                                                            har gjort for oss.

  

                                                            Han bar våre synder til korset,

                                                            og der ble han rammet av Guds dom.

   

                                                            Han fikk den dommen

                                                            som vi har fortjent.

   

                                                            Skylden er sonet

                                                            og oppgjort.

        

                                                            Gud har ordnet

                                                            i stand en frelse for oss.

  

                                                            Han gir oss budskapet.

                                                            Han overbeviser oss.

  

                                                            Han kaller på oss.

   

                                                            Gud drar på oss

                                                            og arbeider med oss

 

                                                            for å gjøre oss villige

                                                            til å ta imot hans frelse.

  

                                                            Det er ikke så ofte at noen

                                                            tar imot Jesus den første gangen

                                                            de hører om ham.

  

                                                            Det er en motstand i oss

                                                            mot dette ordet,

   

                                                            men Gud arbeider med oss

                                                            og ønsker at alle skal bli frelst

                                                            og komme til sannhets erkjennelse.

  

                                                            Slik er Gud. 

  

                                                            Han kommer til oss.

                                                            For å gi oss alt sitt.

   

                                                            En som aldri har hørt

                                                            evangeliet,

                                                            er ikke i stand til å tro.

  

                                                            Han vil heller ikke.

  

                                                            Men Gud handler med oss

                                                            ved at vi hører evangeliet

                                                            om Jesus forsoning.

  

                                                            Det er derfor noe veldig

                                                            stort og fint som skjer

                                                            når vi blir frelst.

  

                                                            Da handler Gud med oss.

                                                            Han gir oss frelsen.

                                                           

                                                            Det handler ikke om 

                                                            at vi skal forbedre oss,

                                                            men at vi skal få del i

                                                            det som Jesus har gjort.

                                                     

                                                            Han gjorde det ferdig for oss

                                                            for 2000 år siden.

  

                                                            Nå kommer han til oss 

                                                            ved sin Ånd, og Ånden

                                                            bruker Bibelen.

  

                                                            Vi får Guds kall

                                                            når vi hører budskapet

                                                            om korset.

  

                                                            Derfor er det så viktig

                                                            å forkynne budskapet

                                                            om hans kors og hans

                                                            soning.

                                                          

                                                            Slik forklarte Paulus det

                                                            i 1.Kor 2.1 ff:

  

                                                           "Og da jeg kom til dere, søsken,

                                                            kom jeg ikke med mesterskap i tale

                                                            eller visdom da jeg forkynte dere

                                                            Guds vitnesbyrd.

 

                                                            For jeg ville ikke vite av noe

                                                            blant dere, uten Jesus Kristus,

                                                            og ham korsfestet.

 

                                                            Jeg var hos dere i svakhet,

                                                            under stor frykt og beven,

 

                                                            og min tale og min forkynnelse

                                                            var ikke med visdoms

                                                            overtalende ord,

 

                                                            men med Ånds og krafts bevis,

 

                                                            for at deres tro

                                                            ikke skulle være grunnet

                                                            på menneskelig visdom,

 

                                                            men på Guds kraft."

 

                                                            1.Kor 1.17.

 

                                                            Og så forklarer han 

                                                            hva Guds kraft er:

 

                                                           "For ordet om korset 

                                                            er vel en dårskap

                                                            for dem som går fortapt,

 

                                                            men for oss som blir frelst,

                                                            er det en Guds kraft."

 

                                                            På grunn av syndefallet,

                                                            mistet menneskene livet i Gud.

 

                                                            Vi kom under Guds dom.

 

                                                            Og ble treller under den onde.

                                                            Under synden.

 

                                                            Derfor har vi fått dette uttrykket:

                                                           "Den trellbundne vilje."

 

                                                            I det menneskelige tar vi mange valg.

                                                            Vi kan være til hjelp på mange vis.

                                                            Men i det åndelige var det likevel noe

                                                            som skjedde ved syndefallet.

 

                                                            Vi ble Guds fiender.

                                                            Vi ble treller av synden.

                                                            Til og med vår frie vilje var ødelagt.

 

                                                            Vi har ikke en fri vilje.

                                                            Vi kan ikke velge Gud.

                                                            Vi kan bare velge synden.

 

                                                            Vi er Guds fiender.

 

                                                            Men så står det at han frelste oss

                                                            mens vi var fiender:

 

                                                           "For ble vi forlikt med Gud 

                                                            med hans Sønns død, da vi var

                                                            fiender,

 

                                                            skal vi så mye mer

                                                            bli frelst ved hans liv." 

 

                                                            Rom 5.10.

 

                                                            Det er Gud som frelser,

                                                            ufortjent og for sin egen skyld.

 

                                                            For sin

                                                            kjærlighets skyld.

 

                                                            Ved sitt kors.

 

                                                            Kolosserne 1.12:

 

                                                            "Med glede kan dere da

                                                             takke Faderen, som gjorde dere

                                                             skikket til å få del i 

                                                             de helliges arv i lyset.

 

                                                             Han er den som fridde oss ut

                                                             av mørkets makt

 

                                                             og satte oss over

                                                             i sin elskede Sønns rike.

 

                                                             I ham har vi forløsningen,

                                                             syndenes forlatelse."

 

                                                             Det er en stor glede og trøst

                                                             å vite at det er Gud selv 

                                                             som legger troen inn i oss.

 

                                                             Og at det er han som vil

                                                             at vi skal bli frelst.

 

                                                             Det er Gud selv som gjør dette

                                                             med hver enkelt oss.

                                                             

                                                            "I dette er kjærligheten,

 

                                                             ikke at vi har elsket Gud,

                                                             men at han har elsket oss

                                                             og sendt sin Sønn til soning

                                                             for våre synder." 1. Joh 4.10.

 

                                                             Filipperne 2.13:

 

                                                            "For Gud er den som virker i dere

                                                             både å ville og å virke .. "

 

                                                             Bibelen forklarer Bibelen.

                                                             

                                                             Det er en helhet og en

                                                             sammenheng der.

                                                             

                                                             Vi kan lett bli forført av de

                                                             som plukker ut noen få vers

                                                             - og misbruker Bibelen.

 

                                                             Slik kommer mange bort

                                                             fra det bibelske budskapet.

 

                                                             Det er interessant å se

                                                             hva de to første menneskene

                                                             gjorde da de hadde syndet.

 

                                                             Adam og Eva gjemte seg.

 

                                                             De kom ikke på å spørre Gud

                                                             om han ville frelse dem.

 

                                                             De var totalt uten forståelse 

                                                             for at det kunne skje.

 

                                                             De var bare redde.

 

                                                             Det eneste de prøvde, 

                                                             var å frelse seg selv.

 

                                                             Det er det som er

                                                             religiøsitet,

 

                                                             å prøve på noe som kan

                                                             tilfredstille Gud.

 

                                                             De prøvde å dekke seg til

                                                             med fikenblader

 

                                                             for å skjule sin synd for Gud.

                                                             Men det gikk ikke så bra.

 

                                                             Da de skjønte det, kom Gud.

 

                                                             Og Gud gjorde noe. 

                                                             Han spurte etter dem.

 

                                                             De hadde gjemt seg.

  

                                                             Derfor spurte han dem 

                                                             om de hadde forbrutt seg

                                                             mot det han hadde sagt.

 

                                                            Og da de hadde svart på det,

                                                            forkynte Gud evangeliet

                                                            for første gang.

 

                                                            De fikk høre om en barnefødsel.

                                                            En Sønn skulle bli født.

                                                            Og at Satans hode skulle bli knust.

 

                                                            Etterpå fikk de se hans frelse.

                                                            Med sine egne øyne.

 

                                                            De som hadde prøvd å dekke seg til

                                                            med fikenblader, fikk se noe!

 

                                                            Det står at

 

                                                           "Herren Gud gjorde kapper av skinn

                                                            til Adam og hans hustru, og kledde dem."

 

                                                            1. Mos 3.21.

 

                                                            Det var ikke Adam og Eva som ropte på Gud,

                                                            det var Gud som ropte på dem.

 

                                                            Deres forsøk på å dekke seg til

                                                            og skjule synden, ble mislykket.

 

                                                            Men Gud dekket dem helt.

                                                            Med klær av skinn.

 

                                                            Han laget klærne.

                                                            Og han kledde dem.

 

                                                            Han ba dem ikke om å kle seg.

                                                            Han ber oss ikke om å gjøre noe.

                                                            Frelsen er hans verk alene.

         

                                                            For å lage klær av skinn må

                                                            et dyr slaktes.    

 

                                                            Helt fram til Jesus kom, slaktet de

                                                            små lyteløse lam, som et bilde på

                                                            det Guds Lam som skulle komme

                                                            og ta på seg all verdens synd.

 

                                                            Jesus var dette lammet

                                                            som tok vår synd som sin,

                                                            som om han var den skyldige.

 

                                                            Adam og Eva så hva Gud gjorde,

                                                            slik at de kunne tro.

 

                                                            Vi ser Jesu kors og hans soning,

                                                            slik at vi kan tro.

 

                                                            Det er tydelig at Eva forstod nok

                                                            til å tro Guds frelse.

 

                                                            Da hun senere fikk en sønn,

                                                            trodde hun at det var frelseren

                                                            som var lovet.

                                                            

                                                            Det er fantastisk å se hva Gud gjorde.

 

                                                            Adam og Eva ble frelst samme dag

                                                            som de hadde falt i synd.

 

                                                            Så tok det mange år før Guds Sønn

                                                            kom til verden for å fullføre det

                                                            løftet Gud ga den dagen.

                                                            

                                                            Men de ble frelst ved

                                                            den samme tro som vi har fått.

 

                                                            Nå har han kommet

                                                            og vi kan fryde oss over Jesus

                                                            og hans frelse!

 

                                                           "Jeg ber om at vår Herre

                                                            Jesu Kristi Gud,

 

                                                            herlighetens Far,

 

                                                            må gi deres hjerter

                                                            opplyste øyne,

 

                                                            så dere kan forstå

                                                            hvilket håp han har

                                                            kalt dere til,

 

                                                            og hvor rik på herlighet

                                                            hans arv er

                                                            blant de hellige,

 

                                                            og hvor overveldende stor hans makt er

                                                            for oss som tror,

 

                                                            etter virksomheten

                                                            av hans veldige kraft.

 

                                                            Det var denne han viste på Kristus

                                                            da han reiste ham opp fra de døde."

                                                           

                                                           "For av nåde er dere frelst, ved tro.

                                                            Og dette er ikke av dere selv,

                                                            det er Guds gave."

           

                                                            Ef 2.8.

                                                          

                                                            Ei levande von.

 

                                                            2.

                                                            Ei levande von.

                                                            eit liv i Guds Son.

                                                            Ei bevande tru,

                                                            er gåve frå Gud.

                                                            Sjå inn i Guds verd,

                                                            sjå, alt det han gjer

                                                            og alt det vi har,

                                                            det har vi i Gud.

                                                            2.

                                                            Ein levande Son,

                                                            ei skjelvande von.

                                                            Ei frelsande tru

                                                            er gjeve frå Gud.

                                                            Sjå opp, sjå hans kross,

                                                            han døydde for oss.

                                                            Ja, slik er Guds veg.

                                                            Han tenkjer på meg.

                                                            3.

                                                            Ei levande tru

                                                            er vegen til Gud.

                                                            Ei gåve han gjev

                                                            til meg i mitt strev.

                                                            Han sona for alt

                                                            og seier: betalt.

                                                            Sjå, no er eg fri,

                                                            han gjev meg sitt liv.

 

                                                            Kristin Reitan

                                                            Molde 2018

 

                                       

                                                       www.kristinreitan.net

  

                              

 

 

 

                                                 

               

        

 

                                                       

 

                                                      

                                                       

                 

 

                                    

 

       

 

                                                        

                                                          

    

            

 

                                                

| Svar

Nyeste kommentarer

24.10 | 09:14

Jeg liker salmen «Kvite klede».

15.08 | 04:11

Denne traff meg, Kristin.
Sterk og god tekst, nyydelig melodi.

18.08 | 23:11

Takk! Så kjekt å høre fra deg, fra tiden på Fjellhaug. Vi snakkes i meldinger vi.

24.02 | 23:09

Husker du meg, Kristin? Trondheim/Betania. Fjellhaug studentlinjen 78/79.